Header Ads

1006隨手拍-台中洲際棒球場

我是5a-你可以叫我 吳ㄟ 545a

十月六號 一個月都要去一次的洲際棒球場

我不是棒球選手 是因為 客戶在 棒球場的附近洲際棒球場的指示牌


 
洲際棒球場的羅馬旗                                                              全運在台中 多多運動有益身心

永勝2手家具-這是我的客戶!

回程途中經過 古蹟 文昌廟
祈求 事事順利!平安健康!

沒有留言

技術提供:Blogger.